ASC Freshwater Trout Standard

W związku z rosnącymi potrzebami hodowli ryb, aplikacja ©Fish Farm Pro implementuje dodatek będący częścią standardu ASC, a w nim między innymi:

  • Magazyny pasz, chemii, opakowań
  • Obliczenia i wyniki FishSource dla mączki rybnej i oleju rybnego
  • Rejestry zabiegów, leczeń, poboru wody, wyników chemii wody, śmiertelności, zużytych pasz
  • Ocena zużycia energii w gospodarstwie
  • Ewidencje ucieczek EUL
  • Moduł weterynaryjny: zabiegi, leczenia, karty zakupionych farmaceutyków, rejestry zabiegów, szczepień

ETAPY PRAC W RAMACH WDRAŻANIA WYMAGAŃ STANDARDU
ASC Freshwater Trout Standard w gospodarstwach rybackich

Etap I – Diagnoza


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa i liczby posiadanych ośrodków.

Cel etapu: poznanie specyfiki funkcjonowania gospodarstwa, a w szczególności ocena zarządzania wraz z identyfikacją istniejących problemów, ograniczeń i niezgodności względem kryteriów stanowiących podstawę diagnozy.

Główne działania realizowane w etapie: audyt wstępny pod kątem spełnienia kryteriów oceny.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: kierownictwo gospodarstwa, pracownicy na stanowiskach pracy, konsultanci.

Zapisy: raport z audytu wstępnego.

Etap III – Wdrażanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wymagań zatwierdzonej do wdrożenia dokumentacji opracowanej w etapie II.

Cel etapu: wdrożenie wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard zgodnie z opracowaną w etapie II dokumentacją.

Uczestnicy etapu: kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, pracownicy gospodarstwa, konsultanci. zewnętrzni dostawcy usług, posiadający wymagane kompetencje, których zaangażowanie w procesie wdrożenia jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganiami.

Zapisy: zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrażanej dokumentacji, zaświadczenia ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, zapytania ofertowe do jednostek certyfikujących na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap V – Weryfikacja


Czas realizacji
: około 2 miesiące przed planowaną certyfikacją.

Cel etapu: ocena skuteczności wdrożenia dokumentacji i sposobu funkcjonowania gospodarstwa zgodnie z wymaganiami, prowadzona w formie audytu wewnętrznego, będąca podstawą podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia gotowości gospodarstwa do certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard, wybranej jednostce certyfikującej. Usunięcie ewentualnych niezgodności.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.), wdrożona dokumentacja.

Uczestnicy etapu: kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, konsultanci (audytorzy wewnętrzni).

Zapisy: raport z audytu wewnętrznego, działania korygujące, zmiany w dokumentacji, wniosek o certyfikację na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap II – Planowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wyników audytu wstępnego.

Cel etapu: opracowanie dokumentacji, opisującej sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą, spełniającej wymagania obowiązujących wymagań prawnych, standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz uwzględniającej specyfikę funkcjonowania i wewnętrzne potrzeby gospodarstwa.

Główne działania realizowane w etapie: konsultacje oraz opracowywanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji do wdrożenia.

Uczestnicy etapu: kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, konsultanci.

Zapisy: dokumentacja opisująca sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą zatwierdzona do wdrożenia.

Etap IV – Funkcjonowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych i sporządzanych zapisów.

Uwaga: zgodnie z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard podczas procesu certyfikacji jest wymagane zademonstrowanie niektórych zapisów z okresu 1 roku funkcjonowania gospodarstwa.

Cel etapu: walidacja opracowanej dokumentacji prowadzona w warunkach rzeczywistych funkcjonowania gospodarstwa, zmierzająca do ujawnienia wszelkich niedociągnięć i błędów popełnionych w etapie II i etapie III. Wprowadzenie wymaganych zmian w dokumentacji i osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami.

Uczestnicy etapu: w tym etapie gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z wdrożoną dokumentacją, a tym samym etap wymaga zaangażowania wszystkich pracowników gospodarstwa, konsultanci.

Zapisy: wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrożonej dokumentacji.

Etap VI – Certyfikacja


Czas realizacji
: uzależniony od wybranej jednostki certyfikującej.

Cel etapu: potwierdzenie zgodności funkcjonowania gospodarstwa z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, Audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za proces certyfikacji.

Zapisy: raport z audytu certyfikującego. Certyfikat ASC.

Etap I – Diagnoza


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa i liczby posiadanych ośrodków.

Cel etapu: poznanie specyfiki funkcjonowania gospodarstwa, a w szczególności ocena zarządzania wraz z identyfikacją istniejących problemów, ograniczeń i niezgodności względem kryteriów stanowiących podstawę diagnozy.

Główne działania realizowane w etapie: audyt wstępny pod kątem spełnienia kryteriów oceny.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, pracownicy na stanowiskach pracy, konsultanci.

Zapisy: Raport z audytu wstępnego.

Etap II – Planowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wyników audytu wstępnego.

Cel etapu: opracowanie dokumentacji, opisującej sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą, spełniającej wymagania obowiązujących wymagań prawnych, standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz uwzględniającej specyfikę funkcjonowania i wewnętrzne potrzeby gospodarstwa.

Główne działania realizowane w etapie: konsultacje oraz opracowywanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji do wdrożenia .

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, konsultanci.

Zapisy: Dokumentacja opisująca sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą zatwierdzona do wdrożenia.

Etap III – Wdrażanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wymagań zatwierdzonej do wdrożenia dokumentacji opracowanej w etapie II.

Cel etapu: wdrożenie wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard zgodnie z opracowaną w etapie II dokumentacją.

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, pracownicy gospodarstwa, konsultanci. zewnętrzni dostawcy usług, posiadający wymagane kompetencje, których zaangażowanie w procesie wdrożenia jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganiami.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrażanej dokumentacji, zaświadczenia ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, zapytania ofertowe do jednostek certyfikujących na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap IV – Funkcjonowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych i sporządzanych zapisów.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard podczas procesu certyfikacji jest wymagane zademonstrowanie niektórych zapisów z okresu 1 roku funkcjonowania gospodarstwa.

Cel etapu: walidacja opracowanej dokumentacji prowadzona w warunkach rzeczywistych funkcjonowania gospodarstwa, zmierzająca do ujawnienia wszelkich niedociągnięć i błędów popełnionych w etapie II i etapie III. Wprowadzenie wymaganych zmian w dokumentacji i osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami.

Uczestnicy etapu: W tym etapie gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z wdrożoną dokumentacją, a tym samym etap wymaga zaangażowania wszystkich pracowników gospodarstwa, konsultanci.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrożonej dokumentacji.

Etap V – Weryfikacja


Czas realizacji
: Około 2 miesiące przed planowaną certyfikacją.

Cel etapu: ocena skuteczności wdrożenia dokumentacji i sposobu funkcjonowania gospodarstwa zgodnie z wymaganiami, prowadzona w formie audytu wewnętrznego, będąca podstawą podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia gotowości gospodarstwa do certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard, wybranej jednostce certyfikującej. Usunięcie ewentualnych niezgodności.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.), wdrożona dokumentacja.

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, konsultanci (audytorzy wewnętrzni).

Zapisy: Raport z audytu wewnętrznego, działania korygujące, zmiany w dokumentacji, wniosek o certyfikację na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap VI – Certyfikacja


Czas realizacji
: uzależniony od wybranej jednostki certyfikującej.

Cel etapu: potwierdzenie zgodności funkcjonowania gospodarstwa z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, Audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za proces certyfikacji.

Zapisy: Raport z audytu certyfikującego. Certyfikat ASC.

Opracował:
Konrad Błasiński – EDA Consulting
2019.08.19

Więcej informacji w zakresie wdrażania wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard udziela:
Konrad Błasiński, tel.: 48 505-139-509, e-mail: k.blasinski@edaconsulting.eu

Try the ©Fish Farm Pro application

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.