ASC Freshwater Trout Standard

Due to the growing needs of fish farming, the ©Fish Farm Pro application implements an add-on that is part of the ASC standard, including:

  • Warehouses for feed, chemistry, packaging
  • FishSource calculations and results for fishmeal and fish oil
  • Records of procedures, treatments, water intake, results of water chemistry, mortality, used feed
  • Assessment of energy consumption on the farm
  • EUL escape records
  • Veterinary module: treatments, pharmaceutical purchased cards, records of treatments, vaccinations

Etap I – Diagnoza


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa i liczby posiadanych ośrodków.

Cel etapu: poznanie specyfiki funkcjonowania gospodarstwa, a w szczególności ocena zarządzania wraz z identyfikacją istniejących problemów, ograniczeń i niezgodności względem kryteriów stanowiących podstawę diagnozy.

Główne działania realizowane w etapie: audyt wstępny pod kątem spełnienia kryteriów oceny.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, pracownicy na stanowiskach pracy, konsultanci.

Zapisy: Raport z audytu wstępnego.

Etap II – Planowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wyników audytu wstępnego.

Cel etapu: opracowanie dokumentacji, opisującej sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą, spełniającej wymagania obowiązujących wymagań prawnych, standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz uwzględniającej specyfikę funkcjonowania i wewnętrzne potrzeby gospodarstwa.

Główne działania realizowane w etapie: konsultacje oraz opracowywanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji do wdrożenia .

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, konsultanci.

Zapisy: Dokumentacja opisująca sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą zatwierdzona do wdrożenia.

Etap III – Wdrażanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wymagań zatwierdzonej do wdrożenia dokumentacji opracowanej w etapie II.

Cel etapu: wdrożenie wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard zgodnie z opracowaną w etapie II dokumentacją.

Uczestnicy projektu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, pracownicy gospodarstwa, konsultanci. zewnętrzni dostawcy usług, posiadający wymagane kompetencje, których zaangażowanie w procesie wdrożenia jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganiami.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrażanej dokumentacji, zaświadczenia ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, zapytania ofertowe do jednostek certyfikujących na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap IV – Funkcjonowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych i sporządzanych zapisów.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard podczas procesu certyfikacji jest wymagane zademonstrowanie niektórych zapisów z okresu 1 roku funkcjonowania gospodarstwa.

Cel etapu: walidacja opracowanej dokumentacji prowadzona w warunkach rzeczywistych funkcjonowania gospodarstwa, zmierzająca do ujawnienia wszelkich niedociągnięć i błędów popełnionych w etapie II i etapie III. Wprowadzenie wymaganych zmian w dokumentacji i osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami.

Uczestnicy etapu: W tym etapie gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z wdrożoną dokumentacją, a tym samym etap wymaga zaangażowania wszystkich pracowników gospodarstwa, konsultanci.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrożonej dokumentacji.

Etap V – Weryfikacja


Czas realizacji
: Około 2 miesiące przed planowaną certyfikacją.

Cel etapu: ocena skuteczności wdrożenia dokumentacji i sposobu funkcjonowania gospodarstwa zgodnie z wymaganiami, prowadzona w formie audytu wewnętrznego, będąca podstawą podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia gotowości gospodarstwa do certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard, wybranej jednostce certyfikującej. Usunięcie ewentualnych niezgodności.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.), wdrożona dokumentacja.

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, konsultanci (audytorzy wewnętrzni).

Zapisy: Raport z audytu wewnętrznego, działania korygujące, zmiany w dokumentacji, wniosek o certyfikację na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap VI – Certyfikacja


Czas realizacji
: uzależniony od wybranej jednostki certyfikującej.

Cel etapu: potwierdzenie zgodności funkcjonowania gospodarstwa z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, Audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za proces certyfikacji.

Zapisy: Raport z audytu certyfikującego. Certyfikat ASC.

Try the ©Fish Farm Pro application

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.