Identyfikowalność w akwakulturze

​Możliwość śledzenia (ang. traceability) – oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodawania do pasz, lub która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Identyfikowalność powinna być narzędziem służącym poprawie bezpieczeństwa konsumentów. Podstawowym celem identyfikowalności jest możliwość odnalezienia i wycofania z rynku wszystkich elementów danej partii produktu potencjalnie niebezpiecznego dla klientów jak również wskazanie przyczyny i źródła skażenia produktu. W tym celu w systemie identyfikowalności ryb i produktów rybnych , prócz producentów ryb, muszą być ujęci również przetwórcy, dystrybutorzy każdego szczebla (hurtownie, dystrybutorzy detaliczni, przewoźnicy) a także producenci pasz.

Niezachowanie należytej staranności przy rejestracji i przekazywaniu danych pomiędzy ogniwami skutkuje przerwaniem łańcucha informacji oraz zwiększeniem zagrożenia dla konsumentów a także potencjalnie wielkości wycofywanej partii produktu z rynku.

Cloud

Security

Hatchery

ryby

Aquaculture economy

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z art. 58 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1224/2009, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 178/2002 wszystkie partie produktów rybołówstwa i akwakultury są identyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji – od złowienia lub zebrania do etapu sprzedaży detalicznej.

Zasady te nie mają zastosowania do:

  • przywiezionych produktów rybołówstwa i akwakultury, które wyłączono z zakresu stosowania świadectwa połowowego
  • produktów rybołówstwa i akwakultury złowionych lub hodowanych w wodach słodkich; oraz ryb ozdobnych, skorupiaków i mięczaków
  • zgodnie z art. 58 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) 1224/2009 państwa członkowskie mogą zwolnić z wymogów zawartych w niniejszym artykule małe ilości produktów sprzedawanych konsumentom bezpośrednio ze statków rybackich, pod warunkiem że wartość produktów nie przekroczy kwoty 50 EUR dziennie

Pomimo, iż obecnie obowiązujące wymagania odnośnie stosowania identyfikowalności nie odnoszą się do produktów rybołówstwa i akwakultury, złowionych lub wyhodowanych w wodach słodkich, problem wprowadzenia zasad identyfikowalności w tej części sektora powinien być dyskutowany i rozwijany. Należy zwrócić uwagę, że wspomniane produkty są jedynie wyłączone ze stosowania Rozporządzenia Rady 1224/2009 WE. Biorąc pod uwagę wzrost produkcji sektora akwakultury ryb słodkowodnych a także rozwój technik elektronicznych i systemów zarządzania, uznać należy, że wprowadzenie obowiązku identyfikowalności w stosunku do produktów akwakultury ryb słodkowodnych jest tylko kwestią czasu.

Obecnie, pomimo wspomnianego braku wymogu identyfikowalności, przetwórnie, które są największymi odbiorcami pstrąga tęczowego w Polsce a swój główny rynek zbytu mają ulokowany za zachodnią granicą, obligują producentów ryb do stosowania zasad określanych przez przeróżne systemy zarządzania jakością.

Try the ©Fish Farm Pro application

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.

Traceability w programie

Identyfikowalność w aplikacji realizowana jest dwutorowo.

  1. Karta Ryby – umożliwia śledzenie ryb w obrębie gospodarstwa, stawów. Konkretna linia zakupionych ryb posiada pełne statystyki dotyczące stawów, na których przebywa, pasz, ubytków, sprzedaży
  2. Trace – śledzenie realizowane z pozycji sprzedaży.

Z listy dokonanych sprzedaży, wybiera się konkretną i przez funkcję Trace, dokonuje się pełnego przeglądu sprzedanych ryb w tej partii z podziałem na pochodzenie linii, ich udział procentowy, dokonywane zabiegi na wszystkich etapach produkcji, listę skarmionych pasz oraz ubytków, itp.